Jakie są prawa osób niepełnosprawnych w Polsce?

Jakie są prawa osób niepełnosprawnych w Polsce?

Jakie są podstawowe prawa osób niepełnosprawnych?

Osoby niepełnosprawne nadal nie są chronione przez prawo, jeśli znajdują się w końcowym stadium choroby i ze względu na swój ciężki stan nie są w stanie samodzielnie podejmować decyzji.

Osoba, która jest zależna od innej osoby w podejmowaniu własnych decyzji, może zostać pozbawiona opieki i umieszczona w instytucji, nawet jeśli nie jest jeszcze zdolna do podejmowania własnych decyzji. Nie dotyczy to osób z jakimikolwiek innymi rodzajami niepełnosprawności.

Czym są prawa osób niepełnosprawnych?

Ustawa o samodzielności osobistej i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami weszła w życie 26 stycznia 2018 roku. Ustawa ta jest najbardziej kompleksowym aktem prawnym w tej dziedzinie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nowe prawo gwarantuje osobom z niepełnosprawnościami takie same prawa jak wszystkim innym.

Oczekuje się, że nowe prawo zwiększy poziom ochrony osób z niepełnosprawnościami oraz ułatwi im niezależne życie i uczestnictwo w życiu społecznym.

Ustawa przewiduje ochronę prawną osób z niepełnosprawnością w ośmiu obszarach: Ochrona socjalna, Opieka zdrowotna, Edukacja, Praca, Mieszkalnictwo i prawa mieszkaniowe, Transport oraz Informacja i komunikacja.

Jakie prawa przysługują osobom niepełnosprawnym?

Ustawa o samodzielności osobistej i integracji społecznej osób niepełnosprawnych (LPPDSI) określa podstawowe prawa osób z niepełnosprawnością w Polsce. Prawa te przysługują wszystkim osobom z niepełnosprawnością, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, a także członkom ich rodzin. Ustawa określa także kompleksową procedurę jej wdrażania, w tym strategię wdrażania w życie zasad integracji osób z niepełnosprawnością na rynku pracy.

  • Prawo do pracy: Wszystkie osoby z niepełnosprawnością mają prawo do pracy, chyba że byłoby to sprzeczne z ich stanem zdrowia lub warunkami socjalnymi.
  • Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników: Wszyscy pracodawcy muszą zapewnić pracownikom odpowiedni dostęp do miejsca pracy, w tym dostęp do miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością. Ponadto pracodawcy zatrudniający więcej niż 50 pracowników muszą przeprowadzić ocenę równych szans i podjąć konkretne działania w celu dostosowania się do wyników tej oceny.
  • Prawa i obowiązki innych osób: Wszystkie inne osoby mają prawo do udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnością, także wtedy, gdy popełnią one przestępstwo.
  • Prawa członków rodziny: Członkowie rodziny mają prawo do udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnością, także wtedy, gdy popełnią one przestępstwo.
  • Proces składania wniosków: Osoby z niepełnosprawnością mają prawo do ubiegania się o wszelkiego rodzaju pomoc, w tym pomoc w zakresie zatrudnienia i korzystania ze świadczeń opieki społecznej.