Kompetencje zarządu fundacji

Zarządzanie finansami w fundacji

Zarząd fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych powinien znać terminy: zarządzanie finansami i kontrola finansowa. Terminy te są czasem używane zamiennie z terminem zarządzanie.

Zarządzanie finansami to proces nadzorowania działalności finansowej organizacji w celu zapewnienia, że jest ona zarządzana w sposób efektywny. Fundacja powinna opracować pisemną politykę zarządzania finansami i kontroli finansowej. Polityka ta powinna określać zakres odpowiedzialności osób zarządzających fundacją, zawartość dokumentacji księgowej organizacji oraz procedury postępowania z pieniędzmi. Polityka ta powinna być regularnie weryfikowana, aby zapewnić jej aktualność.

Kto może zostać członkiem zarządu fundacji?

Ogólnie rzecz biorąc, członkowie zarządu fundacji muszą mieć udokumentowane zainteresowanie i zaangażowanie w sprawy osób niepełnosprawnych lub udokumentowane osiągnięcia w zarządzaniu i przywództwie.

Członkowie zarządu powinni dobrze rozumieć misję fundacji, jej interesariuszy i branżę, w której działa. Członkowie rady powinni być w stanie reprezentować interesy wszystkich interesariuszy i powinni mieć możliwość podejmowania decyzji z takim samym autorytetem, z jakiego korzystają we własnym imieniu. Członkowie rady powinni także umieć dobrze współpracować z innymi, niezależnie od płci, rasy, wieku i innych czynników.

Uprawnienia i obowiązki zarządu fundacji

Zarząd jest odpowiedzialny za upewnienie się, że organizacja robi wszystko, co w jej mocy, aby wypełnić swoją misję i że postępuje zgodnie z jej założeniami. Zarząd jest odpowiedzialny za przestrzeganie misji fundacji i wypełnianie jej. Zarząd odpowiada także za to, by organizacja przestrzegała wszystkich obowiązujących ją przepisów i regulacji prawnych.

Zarząd fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych ma następujące obowiązki:

  • Dbałość o wypełnianie misji fundacji.
  • Upewnienie się, że organizacja realizuje swoją misję.
  • Upewnienie się, że organizacja robi wszystko, co w jej mocy, aby wypełniać swoją misję.
  • Wypełnianie misji.
  • Upewnianie się, że fundacja przestrzega wszystkich obowiązujących ją przepisów i regulacji prawnych.
  • Zarządzanie majątkiem i budżetem fundacji.
  • Zarządzanie funduszami powierniczymi i fundacją.